Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α


ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 783

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.
 2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 192).
 3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159).
 4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
 5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
 6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
 7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4).
 8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 141).
 9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 10. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 απόφαση του Πρωθυ-πουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009).
 11. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 απόφαση του Πρω-θυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).
 12. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369 απόφαση του Πρωθυ-πουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μι-χαηλίδου» (Β’ 3053).
 13. Την από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 14. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16834/10.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτωνΑπό την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Προστασίας του Πολίτη
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υφυπουργός
Υφυπουργός
Υφυπουργός Εργασίας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Υγείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
*02007831003200002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)